Sammanfattning av publikation

Magnusson, 2011

Refugeeship – A project of justification Claiming asylum in England and Sweden

Doktorsavhandling

Tillgänglig på: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:404092/FULLTEXT01.pdf