Sammanfattning av publikation

Carlsson, Dahl & Rooth, 2015

Do politicians change public attitudes?

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A909960&dswid=6299