Sammanfattning av publikation

Tinghög, Arwidson, Sigvardsdotter, Malm & Saboonchi, 2016 🔗

NyanlÀnda och asylsökande i Sverige: En studie av psykisk ohÀlsa, trauma och levnadsvillkor

År: 2016

Typ av text: Rapport

Publicerad av: Röda Korsets Högskola i samarbete med Svenska Röda Korset

SprÄk: Svenska

Författare: Tinghög, Petter; Arwidson, Charlotta; Sigvardsdotter, Erika; Malm, Andreas och Saboonchi, Fredrik

Antal sidor: 60

TillgĂ€nglig pĂ„: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1060355/FULLTEXT01.pdf 

Vad texten handlar om 

Rapporten bygger pĂ„ en enkĂ€tundersökning som kompletterats med registerdata för bĂ„de nyanlĂ€nda frĂ„n Syrien och asylsökande frĂ„n Syrien, Eritrea och Somalia.  Syftet Ă€r uppskatta förekomsten av psykisk ohĂ€lsa i Sverige Ă„r 2016 bland nyanlĂ€nda frĂ„n Syrien och asylsökande frĂ„n Eritrea, Syrien och Somalia samt att kartlĂ€gga förekomsten av traumatiska upplevelser, post­-migratorisk stress [sĂ„dana faktorer som har med tiden i Sverige att göra, exempelvis asylprocessen] och svagt socialt stöd i dessa grupper. Författarna utgĂ„r frĂ„n att: “Psykisk ohĂ€lsa kan utgöra en barriĂ€r för en lyckad etablering i samhĂ€llet. ÅtgĂ€rder för att frĂ€mja psykisk hĂ€lsa kan, utöver att minska det individuella lidandet, dĂ€rmed Ă€ven ha  positiva samhĂ€llsekonomiska konsekvenser.” (42)

Viktigaste resultat

“psykiska ohĂ€lsan i Sverige 2016 Ă€r mycket utbredd bland nyanlĂ€nda frĂ„n Syrien och bland asylsökande frĂ„n Eritrea, Somalia och Syrien” (6)

“Studien indikerar dessutom att psykisk ohĂ€lsa i form av depression, Ă„ngest, PTSD och lĂ„gt vĂ€lbefinnande Ă€r betydligt vanligare bland asylsökande Ă€n bland nyanlĂ€nda, sĂ€rskilt bland asylsökande frĂ„n Eritrea och Somalia.” (6)

“Det Ă€r i sammanhanget ocksĂ„ viktigt att lyfta fram att olika former av post­ migratorisk stress (inbegripande bland annat svĂ„ra ekonomiska bekymmer, frustration kopplat till begrĂ€nsade möjligheter att försörja sig sjĂ€lv, saknad av nĂ€ra anhöriga och att inte kĂ€nna sig respekterad pĂ„ grund av sin nationella bakgrund) var vanligt förekommande i samtliga studerade grupper.” (6)

“Bland asylsökande, dĂ€r uppskattningarna Ă€r betydligt mer osĂ€kra pĂ„ grund av det mindre undersökningsunder laget, angav 25 % av de asylsökande frĂ„n  Syrien och 87 % av de asylsökande frĂ„n Eritrea och Somalia att de blivit utsatta för tortyr.“ (7)

“Det Ă€r vanligare att asylsökande ofta har haft problem med att inhandla förnödenheter för grundlĂ€ggande behov pĂ„ grund av brist pĂ„ pengar, runt en fjĂ€rdedel av de asylsökande har uppgivit att sĂ„ ofta har varit fallet.” (25)

“Avsaknaden av nĂ€ra anhöriga tycks vĂ€ldigt ofta bekymra de asylsökande frĂ„n Eritrea/ Somalia (86 %) och asylsökande frĂ„n  Syrien (68 %). Men avsaknad av nĂ€ra anhöriga utgör ofta ocksĂ„ ett stort bekymmer bland de nyanlĂ€nda, bland vilka omkring hĂ€lften har uppgett att avsaknad av nĂ€ra anhörig ofta har gjort dem ledsna (Diagram 3).” (26)

“Bland nyanlĂ€nda kvinnor frĂ„n Syrien i Ă„ldern 35 till 64 Ă„r Ă€r psykisk ohĂ€lsa sĂ€rskilt vanligt. Mer Ă€n varannan av dessa kvinnor har pĂ„tagliga depressions­ eller Ă„ngestsymtom, vilket Ă€r betydligt vanligare Ă€n vad som Ă€r fallet bland nyanlĂ€nda mĂ€n i samma Ă„lder och bland yngre nyanlĂ€nda kvinnor.” (40)

Metoden för studien

“Studien har genomförts med hjĂ€lp av tvĂ€rsnittsdata insamlad via enkĂ€ter och register i tvĂ„ kompletterande studiepopulationer. Den första studiepopulationen bestod av 1215 nyanlĂ€nda frĂ„n Syrien med permanent uppehĂ„llstillstĂ„nd som blivit kommunmottagna mellan Ă„ren 2011 och 2013. Den andra studiepopulationen bestod av 173 asylsökande frĂ„n Syrien, Eritrea och Somalia som bodde pĂ„ ett asylboende i vĂ€stra Sverige.” (6)

“en av de största studierna av sitt slag under de senaste Ă„ren, erbjuda viktiga och tillförlitliga resultat om psykisk ohĂ€lsa, traumahistorik och levnadsförhĂ„llanden bland framför allt gruppen med nyanlĂ€nda frĂ„n Syrien. Att studien Ă€r baserad pĂ„ ett randomiserat urval av alla vuxna nyanlĂ€nda frĂ„n Syrien som blev kommunmottagna mellan 2011­-2013 samt att det dessutom finns information om hur deltagarna skiljer sig gentemot de som inte deltar (bortfallet) utgör en stor styrka.” (41)

“Svarsfrekvensen i enkĂ€tstudierna var 30,4 % respektive 47,4 %” (41)

Ev policy-rekommendationer

“ÅtgĂ€rder som syftar till att minska omfattningen och svĂ„righetsgraden av post­ migratorisk stress ligger till stor del pĂ„ samhĂ€lls­ och policynivĂ„. Minskad tid för asylprövning,  möjlighet till permanenta uppehĂ„llstillstĂ„nd och Ă„terförening med sin familj har sannolikt stor bĂ€ring för att minska sĂ„dan stress. Även andra Ă„tgĂ€rder sĂ„som möjlighet till meningsfull sysselsĂ€ttning och individanpassade insatser för att förbĂ€ttra möjlighet till arbete och sjĂ€lvförsörjning kan antas minska post­migratorisk stress bland flyktingar. Att öka kunskapen om sambanden mellan post­migratorisk stress och psykisk ohĂ€lsa inom relevanta samhĂ€llssektorer kan ocksĂ„ bidra till att lokala lösningar kan formuleras utifrĂ„n de rĂ„dande förutsĂ€ttningarna.” (7)

“Asylsökande Ă€r en sĂ€rskilt utsatt grupp, och gruppens tillgĂ„ng till hĂ€lso­ och sjukvĂ„rd begrĂ€nsas till vĂ„rd som inte kan anstĂ„. Med tanke pĂ„ de höga nivĂ„er av PTSD och depressions­ och Ă„ngestproblematik bland asylsökande som beskrivs i denna rapport, ter det sig absolut nödvĂ€ndigt att Ă€ven denna grupp bereds tillgĂ„ng till vĂ„rd för dessa besvĂ€r, och dĂ„ Ă€ven planerad och specialiserad vĂ„rd inom psykiatri. För de asylsökande som utsatts för tortyr och som bĂ€r pĂ„ skador frĂ„n dessa upplevelser, Ă€r det viktigt att dessa personer sĂ„ tidigt som möjligt under asyltiden, identifieras och erbjuds adekvat behandling.” (42-43)

Ev förslag för vidare granskning

“Kunskap om hur olika etableringsinsatser pĂ„verkar flyktingars socioekonomiska integration och psykiska hĂ€lsa samt hur de kausala relationerna mellan etableringsinsatser, socioekonomisk integration och psykisk ohĂ€lsa ser ut, Ă€r idag begrĂ€nsad. Det behövs longitudinella studier och mer djupgĂ„ende, kvalitativa undersökningar, som grund för att utveckla en mer hĂ€lsofrĂ€mjande etableringsprocess. Det behövs ocksĂ„ systematiska utvĂ€rderingar av insatser som syftar till att förebygga och frĂ€mja psykisk hĂ€lsa och etablering hos flyktingar.” (7)

Sammanfattad av: Josefin Åström