Sammanfattning av publikation

Segenstedt & Stern, 2011 🔗

Vad krÀvs för att fÄ skydd?

År: 2011

Typ av text: Rapport

Publicerad av: Svenska Röda Korset och Raoul Wallenberginstitutet för mÀnskliga rÀttigheter och humanitÀr rÀtt

SprÄk: Svenska

Författare: Alexandra Segenstedt & Rebecca Stern

Antal sidor: 41

TillgÀnglig pÄ: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:639919/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

Rapporten Ă€r en av produkterna i forskningsprojektet Vad krĂ€vs för att fĂ„ skydd? – En studie av grĂ€nsdragningsproblem mellan olika grunder för uppehĂ„llstillstĂ„nd som genomfördes av Raoul Wallenberginstitutet för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter och humanitĂ€r rĂ€tt (RWI) i samarbete med Svenska Röda Korset. Projekttiden var 1 oktober 2010–21 oktober 201.

Rapporten handlar om “hur grĂ€nsdragningen mellan olika grunder för uppehĂ„llstillstĂ„nd i utlĂ€nningslagens kapitel 4 och 5 tillĂ€mpas i praktiken. Tanken har Ă€ven varit att analysera i vilken mĂ„n de krav som stĂ€lls för uppehĂ„llstillstĂ„nd Ă€r rimliga, i enlighet med lagstiftarens intentioner samt förenliga med Sveriges internationella Ă„taganden. Intentionen har vidare varit att diskutera möjliga förĂ€ndringar och alternativa tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€tt i rĂ€ttstillĂ€mpningen.” (6)

‘Könsrelaterad förföljelse’, ‘Tillskriven uppfattning (religiös/politisk)’ och ‘Inre vĂ€pnad konflikt’ har varit delar av lagstiftningen som stĂ„tt i fokus.

fokus att man fÄr skydd pÄ rÀtt grund [detta Àven innan olika grunder gav olika uppehÄllstillstÄnd]

Viktigaste resultat

“2006 Ă„rs reform av utlĂ€nningslagen innebar, utöver en ny process- och instansordning, Ă€ven vissa förĂ€ndringar i de materiella reglerna jĂ€mfört med tidigare lagstiftning. FörĂ€ndringarna som infördes i och med 2006 Ă„rs lag berörde bland annat uppehĂ„llstillstĂ„nd pĂ„ grund av skyddsbehov respektive humanitĂ€ra skĂ€l. SĂ„dana förĂ€ndringar var införandet av kön eller sexuell lĂ€ggning som grund för flyktingskap, införandet av ”vĂ€lgrundad fruktan att pĂ„ grund av andra svĂ„ra motsĂ€ttningar i hemlandet utsĂ€ttas för allvarliga övergrepp” som en komplementĂ€r skyddsgrund samt utmönstring av begreppet humanitĂ€ra skĂ€l till förmĂ„n för lydelsen ”synnerligen ömmande omstĂ€ndigheter”. De tvĂ„ sistnĂ€mnda Ă€ndringarna gjordes för att skapa en tydligare grĂ€nsdragning mellan olika grunder för uppehĂ„llstillstĂ„nd, och för att undvika att sĂ„ kallade politisk-humanitĂ€ra skĂ€l bedöms inom ramen för vad humaniteten krĂ€ver, istĂ€llet för utifrĂ„n ett skyddsperspektiv. I januari 2010 trĂ€dde nĂ€sta förĂ€ndring rörande skyddsgrunder i kraft dĂ„ Europeiska Unionens (EU) skyddsgrundsdirektiv slutligen inkorporerades i svensk rĂ€tt. Detta innebar bland annat att utlĂ€nningslagen anpassades till direktivets statusreglering och att en ny kategori komplementĂ€rt skyddsbehövande infördes; alternativt skyddsbehövande. DĂ€rmed innehĂ„ller utlĂ€nningslagen idag sammanlagt sju olika alternativ enligt vilka en asylsökande kan beredas skydd i Sverige, samt ytterligare en grund som hĂ€rrör sig till humanitetens krav. Det framstĂ„r sĂ„ledes vid en första anblick som att det finns en mĂ„ngfald av alternativ för skyddsbehövande. FrĂ„gan Ă€r emellertid hur bedömningarna av tillĂ€mpligheten av respektive skyddsgrund görs och vilka krav som stĂ€lls pĂ„ den enskildes individuella skyddsbehov för att uppehĂ„llstillstĂ„nd ska komma i frĂ„ga. Enkelt uttryckt: vad krĂ€vs för att fĂ„ skydd?” (5-6)

“icke Ă€ndrade besluten [i migrationsdomstolarna] 
 resonemangen sĂ€llan nĂ„r sĂ„ lĂ„ngt som till grĂ€nsdragningsproblem utan stannar i frĂ„gor om trovĂ€rdighet, om förföljelsen Ă€r tillrĂ€ckligt allvarlig samt hemlandsmyndigheternas möjlighet att erbjuda skydd” (7)

“Möjligen Ă€r det sĂ„ att det land varifrĂ„n den klagande kommer har stor betydelse i den meningen att det i frĂ„ga om vissa lĂ€nder stĂ„r helt klart att staten vare sig vill eller kan skydda heterosexuella kvinnor eller HBT-personer mot av staten, direkt eller indirekt, sanktionerade övergrepp. Finns det lagstiftning eller liknande och Ă„tminstone en ansats till att vilja genomdriva den i praktiken tycks bedömningen svĂ„rare, vilket illustreras i avgörandena rörande KRG [kurdiska Irak] och DRC [Demokratiska Republiken Kongo]. Finns det möjligheter till internflykt mĂ„ste dessa bedömas inte bara efter om det i allmĂ€nhet gĂ„r att förvĂ€nta sig att detta alternativ anvĂ€nds; det mĂ„ste vara rimligt i det enskilda fallet.” (37)

“analys av hur 4 kap. 2 a § [övrigt skyddsbehövande pga vĂ€pnad konflikt] anvĂ€nds vid situationer av vĂ€pnad konflikt. Emellertid finns inte mycket vĂ€gledning att hĂ€mta i de domar som ingĂ„r i studien dĂ„ det inte förekommer ett enda exempel pĂ„ resonemang kring 4 kap. 2 a § och förekomsten av inre vĂ€pnad konflikt. IstĂ€llet Ă€r det uteslutande 4 kap. 2 § [alternativt skyddsbehövande] som anvĂ€nds vid dessa situationer. En möjlig slutsats tycks vara att migrationsdomstolarna i alla fall inte hittills funnit 4 kap. 2 a § sĂ€rskilt anvĂ€ndbar, och att lagstiftarens intentioner med tvĂ„ olika bestĂ€mmelser gĂ€llande likartade situationer Ă€n sĂ„ lĂ€nge inte tycks ha fĂ„tt förvĂ€ntat genomslag.” (38)

“I flera av de analyserade domarna förs ett resonemang dĂ€r det rörande vissa lĂ€nder anses tillrĂ€ckligt att en konvertit kan pĂ„visa en genuin övertygelse för att skydd enligt 4 kap. 1 § ska beviljas. Detta Ă€r av stor vikt dĂ„ domstolen med detta resonemang betonar den grundlĂ€ggande rĂ€ttigheten att leva i enlighet med sin religiösa övertygelse. NĂ„got likartat resonemang förs inte gĂ€llande politisk Ă„skĂ„dning, vilken indikerar att domstolarna gör en gradskillnad mellan dessa olika rĂ€ttigheter; nĂ„got som visserligen Ă€r i enlighet med hur man ser pĂ„ inskrĂ€nkbara respektive icke inskrĂ€nkbara rĂ€ttigheter i internationella konventioner om civila och politiska rĂ€ttigheter (dĂ€ribland Europakonventionen) men som inte motiverar att olika mycket tyngd lĂ€ggs vid det genuina i en persons övertygelse vid bedömningen av skyddsbehov.” (39)

“En annan frĂ„ga Ă€r varför domstolarna i mĂ„nga beslut vĂ€ljer att diskutera genuiniteten i Ă„sikten eller uppfattningen nĂ€r det redan konstaterats att den kommit till hemlandsmyndigheternas kĂ€nnedom. Om en sökande uppfattas ha en ”avvikande” politisk eller religiös uppfattning som kan föranleda en risk vid ett eventuellt Ă„tervĂ€ndande – Ă€r detta inte i sig tillrĂ€ckligt för att skyddsbehov ska anses föreligga?“ (39)

“Bland de studerade rĂ€ttsfallen har vi kunnat skönja en tendens frĂ€mst rörande kvinnor frĂ„n Somalia (dĂ€r det vid tiden för vĂ„r studie ansĂ„gs rĂ„da inre vĂ€pnad konflikt i huvudstaden, alternativt i större delar av landet). I flera av dessa fall skulle domstolen kunna ha diskuterat om inte den risk kvinnorna löpte att utsĂ€ttas för förföljelse eller skyddsgrundande behandling hade sin grund i deras vĂ€gran att följa rĂ„dande normer för hur en kvinna ”bör” bete sig och agera; nĂ„got som skulle kunna motivera flyktingstatus. Trots detta beviljades kvinnorna uppehĂ„llstillstĂ„nd som alternativt skyddsbehövande med anledning av den rĂ„dande inre vĂ€pnade konflikten utan att nĂ„gon diskussion kring förföljelse pĂ„ grund av politisk eller religiös övertygelse fördes (inte heller könsrelaterad förföljelse togs upp). FrĂ„gan Ă€r sĂ„ledes om detta innebĂ€r att det enligt nuvarande praxis Ă€r svĂ„rt att bli bedömd som flykting nĂ€r det konstaterats rĂ„da en yttre eller inre vĂ€pnad konflikt i den region varifrĂ„n man flytt? Eller, alternativt, en sĂ„dan prövning sker men den synliggörs inte i domskĂ€len? I bĂ„da fallen finns en risk för att transparensen i bedömningen, och dĂ€rmed ocksĂ„ rĂ€ttssĂ€kerheten, Ă„sidosĂ€tts.” (40)

“Tolkningen och tillĂ€mpningen av skyddsgrunderna i utlĂ€nningslagen och grĂ€nsdragningen dem emellan framstĂ„r vare sig som enhetlig eller lĂ€tt att överblicka. De tre migrationsdomstolarna tycks (med reservation för att denna slutsats utgĂ„r frĂ„n domar under en begrĂ€nsad tidsperiod) skapa sin egen interna praxis, Ă€ven om de uppenbarligen inspireras och tar intryck av varandra. I flera viktiga frĂ„gor saknas vĂ€gledande avgöranden frĂ„n Migrationsöverdomstolen – Ă„ andra sidan Ă€r det inte sjĂ€lvklart att migrationsdomstolarna alltid anvĂ€nder sig av den vĂ€gledning som faktiskt finns. Slutligen kan konstateras att den otydlighet i utlĂ€nningslagstiftningen som lagstiftaren strĂ€vade efter att eliminera genom införandet av klara och komplementĂ€rt detaljerade bestĂ€mmelser kring skydd fortfarande finns kvar. Detta Ă€r knappast en revolutionerande insikt; dĂ€remot nĂ„got för lagstiftaren att ta hĂ€nsyn till vid framtida revidering av en redan flera gĂ„nger modifierad och Ă€ndrad lagtext. Studiens resultat förstĂ€rker denna slutsats. Oavsett lagens utformning Ă€r det emellertid av central betydelse att personer som söker skydd bedöms enligt samma kriterier samt att tillĂ€mpningen av lagen genomsyras av förutsĂ€gbarhet; tvĂ„ grundlĂ€ggande förutsĂ€ttningar för ett rĂ€ttssĂ€kert asylsystem.” (40)

Metoden för studien

“domar rörande asyl frĂ„n de tre migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö under perioden november 2010 – februari 2011, ett antal av Migrationsverket beviljade asylansökningar under april respektive november 2010 samt för frĂ„gestĂ€llningarna relevanta avgöranden av Migrationsöverdomstolen sedan 2006. Av migrationsdomstolarnas domar inkluderas samtliga domar dĂ€r domstolen Ă€ndrat Migrationsverkets avslagsbeslut samt 20 slumpmĂ€ssigt utvalda avslagsbeslut per mĂ„nad och domstol.” (7)

konventionell rÀttsvetenskaplig metod

470 avgöranden frÄn migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö och 250 beslut frÄn Migrationsverket

Sammanfattad av: Josefin Åström