Forskningskartläggning, NGO-rapporter

Rapporter från frivilligorganisationer och andra aktörer

Denna lista är sammanställd – utan anspråk på fullständighet – av Sanna Vestin i samband med framtagning av Asylkommissionens skuggdirektiv till den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik. Kompletterad av Sofia Häyhtiö med tillkommande rapporter från 2020-2021. Förutom rapporterna från frivilligorganisationer har ett par rapporter från FN-organet UNHCR och från Socialstyrelsen inkluderats.

Rapporter som skrivits i samarbete med forskare kan finnas även i forskningskartläggningen.

Asylrättcentrum, Andersson, Erik, 2019-06-11. Tillförlitliga kriterier? En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser.  Tillgänglig: https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/tillforlitliga-kriterier-webb.pdf

Asylrättcentrum, i samarbete med UNHCR, 2021. När skyddsbehovet tar slut – Rapport om upphörande av skyddsbehov inom förlängningsprocessen. Tillgänglig: https://sweref.org/wp-content/uploads/2021/05/vad-hander-nar-skyddsbehovet-tar-slut.pdf

Asylrättcentrum, Jonsson, Sara, 2020. Dödläge, nytt fokus och nya aktörer – utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem. Tillgänglig: https://sweref.org/wp-content/uploads/2020/03/CEAS-till-hemsidan.pdf

Asylrättcentrum, Jonsson, Sara och Midtsian, Linnea inom ramen för Europaprojektet, 2020.  Säkra ursprungsländer och rättssäkerhet – En juridisk analys av förutsättningarna för att Sverige upprättar en lista över säkra ursprungsländer. Tillgänglig: https://sweref.org/wp-content/uploads/2020/01/sakra-ursprungslander.pdf

Asylrättcentrum, Jonsson, Sara, 2020. Öppna portar och stängda gränser – En rapport om EU, covid-19 och utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem. Tillgänglig: https://sweref.org/wp-content/uploads/2020/05/oppnaportarstangdagranser.pdf

Asylrättscentrum, Alpin, Cecilia och Skagerlid, Arvid, 2020. Förvar. Tillgänglig: https://sweref.org/ny-rapport-om-forvar/

 

Barnrättsbyrån, 2018. Sveket – en rapport om hur Sverige vände ryggen till de ensamkommande. Stockholm. Tillgänglig: https://barnrattsbyran.se/wp-content/uploads/2018/06/Sveket-1.pdf

 

Civil Right Defenders i samarbete med Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Schclarek Mulinari, Leandro, 2017. Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige. Tillgänglig: https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.361301.1513071572!/menu/standard/file/CRD-5600-Rapport_Slumpvis-utvald_final.pdf

 

Disabled Refugees Welcome, 2018. Funktionshinderperspektiv på rätten till familjeåterförening och familjeliv i Sverige för nyanlända. Tillgänglig: https://disabledrefugeeswelcome.se/2018/12/funktionshinderperspektiv-pa-ratten-till-familjeaterforening-och-familjeliv-i-sverige-for-nyanlanda

 

Ensamkommandes förbund Malmö, 2019. ”Man måste kämpa mer än andra för att lyckas”: Kartläggning av livsvillkoren i Malmö för ensamkommande barn och unga upp till 25 år. Tillgänglig: https://ensamkommandesforbund.se/17743-2/ 

 

Etikkommissionen och Södertörns högskola. Gulger, Amanda & Josefin Sikström. En stulen barndom: Rapport om hur svensk asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter. Tillgänglig: http://etikkommissionenisverige.se/wp-content/uploads/2018/08/Barnra%CC%88ttsrapport-KUPA.pdf

 

FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, 2017. Du har inte förmått göra din underårighet sannolik. Tillgänglig: https://www.farr.se/images/pdf/2017/Rapport_alder.pdf

FARR, 2018. När lagen splittrar – En exempelsamling om striden för familjeåterförening. Tillgänglig: https://www.farr.se/images/pdf/2018/Artikel-14_3-2018_familjesplittring.pdf

 

Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande, 2021. Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar – nu! Tillgänglig: https://flyktingamnesti.wordpress.com/rapport-hitta-en-human-losning-for-sveriges-ensamkommande-ungdomar-nu/

 

Newcomers Youth, RFSL Ung, 2020. Jag vill vara fri – En rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och nio berättelser om Sverige. Tillgänglig: https://newcomersyouth.se/wp-content/uploads/2020/11/Jag-vill-vara-fri.pdf

Newcomers Youth, 2021. Attention Detention – Situationen för hbtq-ungdomar i Migrationsverkets förvar. Tillgänglig: https://newcomersyouth.se/sv/attention-detention-swe/

 

Rädda Barnen, 2016. Barns egna asylskäl: Om rätten att bli sedd som individ. Tillgänglig: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/barns-egna-asylskal-om-ratten-att-bli-sedd-som-individ

Rädda Barnen, 2017. Lyssna på mig! Barns och ungas röster om asylprocessen och förslag till förbättringar. Tillgänglig: https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad–kunskap/arbetar-for-barn/nyanlanda-barn/lyssna-pa-mig-barns-och-ungas-roster-om-asylprocessen-radda-barnen-2017.pdf

Rädda Barnen, 2019. Mellan flykt och framtid: Barnkonventionen i praktiken. Tillgänglig: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/mellan-flykt-och-framtid-barnkonventionen-i-praktiken

Rädda Barnen, 2019. Att hitta hem: Nyanlända barn, ungdomar och föräldrar om första tiden i Sverige. Tillgänglig: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15952/pdf/po185287_rb_atthittahem_a5_26sept_v2.pdf 

Rädda Barnen, 2020. I väntan på livet – om situationen för ungdomar som kommit ensamma till Sverige. Tillgänglig: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/nyanlanda-barn/i-vantan-pa-livet/

 

Röda Korset, Segenstedt, Alexandra mfl, 2015: Tortyrskador i asylprocessen under lupp: Hur värderas tortyrskador i den svenska asylprocessen och vad krävs för att få skydd? Tillgänglig: http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/gprtiqctpat3ihyvplfb.pdf 

Röda Korset, Beskow, Linda, 2018. Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen. Stockholm. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/humanitara_konsekvenser-av-den-tillfalliga-utlanningslagen-sammanfattning.pdf

Röda Korset, 2017. Lägesrapport: Konsekvenser av ändringen i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/lagesrapport-lma-2016.pdf

Röda Korset, 2019. Mitt liv räknas: Den humanitära situationen för ensamkommande unga.. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/humanitara-situationen-ensamkommande-roda-korset.pdf

Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan, Novus, 2020. Allmänheten om några migrations-relaterade frågor.  Tillgänglig: https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad–kunskap/migrationskampanjen/novusrapport_roda-korset_migration.pdf

Röda Korset, Mikaela, Hagan mfl, 2021. Avslag på asylansökan – Upplevelser av att återvända. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/globalassets/21-11-19_upplevelser-av-atervandande_2.pdf

Röda Korset, Olseke, Rickard och Svenska Röda Korset, 2020. Längd på uppehållstillstånd – en europeisk jämförelse. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/langd-pa-uppehallstillstand_200622_v1.pdf

Röda Korset, Olseke, Rickard och Svenska Röda Korset, 2020. Rätten till familjeåterförening – en europeisk jämförelse. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/ratten-till-familjeaterforening.pdf

Röda Korset, Norberg, Lotta, 2021. Lokal kraft i krisen – erfarenheter av coronapandemin i socioekonomiskt utsatta områden 2020–2021. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/contentassets/3641a6d266be4beab498bfe057b584d9/lokal-kraft-i-krisen-svenska-roda-korset-2021_2.pdf

Röda Korset, Wickman, Ulrika, 2021. Nedslag i verkligheten: Behov av vård och stöd till krigsskadade och torterade i Region Jönköping. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/nedslag-i-verkligheten_-behov-av-vard-och-stod-region-jonkoping_svenska-roda-korset-2021.pdf

Röda Korset, 2021. Rapport till FN:s Tortyrkommitté. Språk: engelska. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/rapport-till-fns-tortyrkommitte/

 

Stockholms Stadsmission, 2021. Ung, utlandsfödd och utsatt – erfarenheter, lärdomar och framtida utmaningar för kommuner och civilsamhälle. Tillgänglig: https://www.stadsmissionen.se/sites/default/files/2021-09/Rapport_Ung-utland-utsatt.pdf

 

Socialstyrelsen, 2021. Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-2-7230.pdf

Stöttepelaren, 2021. Antologi: Den onödiga flyktingkrisen. Tillgänglig: https://onodigaflyktingkrisen.se/wp-content/uploads/2021/11/Den-onodiga-flyktingkrisen-med-omslag-komprimerad.pdf

Tro och Solidaritet, 2020. 28 förslag för en human asylpolitik. Tillgänglig: https://trosolidaritet.se/28-forslag-for-en-human-asylpolitik/

 

UNHCR, 2016. This is who we are – A study of the profile, experiences  and reasons for flight of unaccompanied  or separated children from Afghanistan  seeking asylum in Sweden in 2015. Tillgänglig: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/52081

 

VSIU, Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut, 2017. ”Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber” – Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Tillgänglig: https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/documents/rapport-om-raettsosaekerhet-i-asylprocessen-foer-ensamkommande-barn-och-unga-70084