Forskningskartläggning, tillvägagångssätt

Uppdrag

 • Kartlägga tidigare forskning som behandlat rättslig reglering på asylområdet i Sverige
 • Perioden 2000-2019
 • Riktlinjer framtagna av Anna Lundberg, reviderade av arbetsgruppen för forskningskartläggningen
 • Ur riktlinjerna: “Forskningsintresset i texter som inkluderas ska ha ett uttalat intresse för att förstå hur rättsliga regleringar på asylområdet (inklusive policys och praxisförskjutningar) påverkar asylsökandes villkor och vardagsliv, hur de erfars av asylsökande och NGOs – och vad det i sin tur betyder för välfärdsinstitutioner.
  • Fokus var dock asylsökande villkor och vardagsliv snarare än NGOs och välfärdsinstitutioners upplevelse, även om det finns texter om olika professionernas upplevelser och civilsamhällets arbete

Omfattning

 • Fem personers ideella arbete under september 2019 – maj 2022
 • Masterstudenter i migration, socialt arbete och/eller mänskliga rättigheter vid Malmö, Göteborgs, Linköpings universitet och John Jay College of Criminal Justice – the City University of New York (Josefin Åström, Alva Nissen, Linnea Roslund Gustavsson, Hammam Skaik och Josefine Carlsson)
 • Strax under 210 texter sammanfattade
 • Cirka 500 timmar totalt

Avgränsningar

 • Akademiska texter publicerade vid svenska lärosäten på svenska och engelska
  • Ursprungsidén var att inkludera civilsamhällets rapporter och masteruppsatser, men detta har gjorts separat
 • Texter publicerade på Kungliga Bibliotekets söktjänst SwePub, som samlar publikationer från ett fyrtiotal svenska lärosäten och andra myndigheter
 • Inte fokuserat på exempelvis 
  • tillgång till språkundervisning, praktik, sysselsättning
  • mediers beskrivning av asylsökande
  • asylsökande upplevelser av exempelvis skola och sjukvård, om det inte haft ett uttalat fokus på kopplingen till deras legala status

Arbetsplattform

 • Google Drive-yta, där bland annat alla sammanfattningar har funnits. Tyvärr är denna plattform obeständig, vilket inte uppmärksammades i tid. Ca 50 sammanfattningar som publicerats från en mailadress som har löpt ut försvann även för andra användare och kunde inte återställas.

Sökord använda i SwePub

Se riktlinjerna

Metod

 1. Sökte på sökorden i SwePub
 2. Gallrade texter som föll inom ramen för riktlinjerna (dvs rättslig reglering på asylområdet)
 3. Hittade tillgängliga hela texter genom de söktjänster vi fyra hade tillgång till genom våra universitet samt på internet. Detta innebar att vissa texter har inte kunnat sammanfattas på grund av att studenterna inte hade tillgång till dem. En lista med dessa titlar finns åtkomligt från sidan med listor efter ämnesområden.
 4. Läste utvalda texter översiktligt
 5. Sammanfattade varje enskild text i en mall
 6. Slutligen gjordes en översiktlig kategorisering av alla texter på Google Drive-ytan baserad på kluster av ämnen som uppkom i materialet. Kategoriseringen som gjordes har även använts i listan över ämnesområden och i förteckningen i tabellform som finns på denna webbplats.