18 januari 2017 - UPPEHÅLLSTILLSTÅNDETS LÄNGD FÅR INTE ÖVERKLAGAS

Migrationsöverdomstolen slår den 18 januari fast att uppehållstillståndets längd inte kan överklagas. Det som kan överklagas enligt utlänningslagen är bara avslag, det vill säga om personen inte beviljats något tillstånd alls. Den tillfälliga lagen innehåller inga särskilda regler om överklagande. Om Migrationsverket har beslutat att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga lagen så kan beslutet alltså inte överklagas. Domen innebär att en person som hävdar att den tillfälliga lagen inte skulle ha tillämpats, på grund av en datumregel eller ett undantag, inte kan överklaga.

Kammarrätten i Stockholm: Referat i mål nr UM 9122-16, MIG 2017:1