1 augusti 2022 - SKÄRPTA REGLER VID UTVISNING PÅ GRUND AV BROTT

Den 1 augusti 2022 införs hårdare regler vid utvisning på grund av brott.

Utvisning ska kunna ske vid lägre straffvärden än tidigare och det ställs högre krav på etablering i samhället för att slippa utvisning. Det behövs inte längre synnerliga skäl för utvisning för personer som bott länge i Sverige och förbudet mot att i vissa fall utvisa den som kom till Sverige som ung tas bort. Att någon utvisas ska inte längre påverka hur långt straff i Sverige personen får. Dessutom blir återreseförbuden längre.

Det ska bli lättare att neka uppehållstillstånd för en utlänning som har begått brott. I gengäld ska det bli svårare att återkalla uppehållstillstånd för den som har blivit utsatt för våld eller allvarliga kränkningar i en nära relation.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med flera ytterligare skärpningar.

Riksdagen den 14 juni 2022: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut

Den 1 juli antogs även en särskild lag som styr kontroll och utvisning av personer som kan antas begå brott enligt terroristlagen eller annars utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Den nya lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar ersätter den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll. Lagen innehåller särskilda regler för förvarstagande, övervakning och utvisning.

Riksdagen 21 maj 2022: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut.