1 april 2016 - ALLA KOMMUNER SKA DELTA I MOTTAGANDET

Bosättningslagen utfärdas den 4 februari 2016. Lagen innebär att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot nyanlända, det vill säga tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd. De som bott i Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) fördelas till kommunerna efter en fördelningsnyckel som bland annat tar hänsyn till tidigare mottagande. De som bott i eget boende (EBO) ska etableras i den kommun där de är folkbokförda. Alla har rätt till en tvåårig etableringsplan, men kommunerna behöver bara ordna boende för dem som har bott i ABO. Lagen kompletteras med förordningar om fördelning och implementering.

Det införs också en ny anvisningsmodell för barn som sökt asyl utan vårdnadshavare. Den 29 januari 2016 gav regeringen ett uppdrag till Migrationsverket att ta fram den nya modellen. Modellen börjar tillämpas den 1 april. Enligt den tidigare modellen hade Migrationsverket avtal med ett urval av kommuner som skulle bygga upp en kompetens för att ta hand om barn på flykt. Den nya modellen innebär att barnen kan fördelas till alla kommuner. Fördelningen ska ske i proportion till antalet asylsökande barn utan vårdnadshavare och andelarna ska fastställas av Migrationsverket efter samråd med länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner, SKR).

Se riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut om bosättningslagen

Arbetsmarknadsdepartementet 4 februari 2016: Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning (bosättningslagen)

Regeringsuppdraget om mottagandet av barn utan vårdnadshavare: En ny anvisningsmodell